ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT

unijne loga

"ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym RPWM.10.04.00-28-0022/18

Otwarcie projektowej grupy żłobkowej planujemy  na dzień 1 marca 2019 r.

Rekrutacja planowana jest w dniach 04-15 lutego według regulaminu, który w  połowie stycznia dostępny będzie do pobrania na stronie internetowej projektu,  oraz na miejscu w żłobku.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane najpóźniej do 22 lutego.

Na 25 lutego planujemy podpisanie umów z osobami zakwalifikowanymi do projektu.