unijne loga

"ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym RPWM.10.04.00-28-0022/18

biuro projektowe mieści się w siedzibie
Żłobka Niepublicznego "Mini Śmieszek" 
Justyna Marta Kajdzik, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn.

Ze względów organizacyjnych otwarcie projektowej grupy żłobkowej
nastąpi 1 kwietnia 2019 roku. Za zmiany przepraszamy.

Podpisanie umów ze wszystkimi osobami zakwalifikowanymi do projektu
nastąpi w dniu 25 marca w godzinach 9.00-15.30.

28 marca o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla
uczestników projektu.