unijne loga

"ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym RPWM.10.04.00-28-0022/18

biuro projektowe mieści się w siedzibie
Żłobka Niepublicznego "Mini Śmieszek" 
Justyna Marta Kajdzik, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. zostało uruchomione wsparcie dla uczestników
projektu ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!

Jeżeli zwolnią się miejsca w grupie projektowej, będziemy kontaktować
się z kolejnymi osobami z list rezerwowych.

Jeśli nie będą one już spełniać wymogów formalnych, lub nie zechcą
skorzystać ze wsparcia, zostanie ogłoszony kolejny nabór do grupy.

Informacja na ten temat zostanie umieszczona m.in. na naszej stronie
internetowej w zakładce PROJEKT ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!