unijne loga

"ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym RPWM.10.04.00-28-0022/18

Celem projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem  do lat 3 dzięki zapewnieniu mu opieki w  Żłobku Niepublicznym Mini Śmieszek Justyna Marta Kajdzik w okresie  realizacji projektu tj. do 31.12.2020 r.
Efektem projektu jest wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w  Olsztynie w woj. warmińsko-mazurskim.

Całkowita wartość projektu to 905 506,35 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 769 680,39 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego to 89 825,96 zł
Wkład własny 46 000 zł
 

biuro projektowe mieści się w siedzibie
Żłobka Niepublicznego "Mini Śmieszek" 
Justyna Marta Kajdzik, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. zostało uruchomione wsparcie dla uczestników
projektu ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!

Jeżeli zwolnią się miejsca w grupie projektowej, będziemy kontaktować
się z kolejnymi osobami z list rezerwowych.

Jeśli nie będą one już spełniać wymogów formalnych, lub nie zechcą
skorzystać ze wsparcia, zostanie ogłoszony kolejny nabór do grupy.

Informacja na ten temat zostanie umieszczona m.in. na naszej stronie
internetowej w zakładce PROJEKT ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!